View Coastal Scenes              View Mountain & Desert Scenes

P A S T O R A L  &  R U R A L  S C E N E S

Clouds Green Hills, Sonoma, CA

C L E A R  I N G   S K I E S       O i l   o n  Linen        1 2  x 1 6  I n c h e s

Cottonwoods Evening LIght, River, WA

C O T T O N W O O D S  I N  E V E N I N G  L I G H T    O i l  o n  L i n e n   1 0 x 1 2  I n c h e s
S O L D

Hay Rolls Wheat Fields, WA

H A Y  R O L L S   &  I D A H O  W H E A T       O i l  o n  L i n e n       8 x 1 0  I n c h e s

Cactus Oak tree-Laguna Hills, CA

J U N E  B L O O M -- L a g u n a  H i l l s     O i l  o n  L i n e n     1 0 x 1 2  I n c h e s

Fall Color Snoqualmie River, WA

O C T O B E R  o n  t h e  S N O Q U A L M I E       O i l  o n  L i n e n        8 x 1 2  I n c h e s

River trail, trees, WA

R I V E R  T R A I L        O i l  o n  L i n e n         6 x 1 2  I n c h e s  

Green Hills, Farm House, Barn, Farm -W. Virginia 10x12 72 dpi.jpg

S H E N A N D O A H  F A R M        O i l  o n  L i n e n       1 0 x 1 2  I n c h e s 

Valley, Green Pastures, Stream, WA

V A L L E Y  P A S T U R E S         O i l  o n L i n e n        8 x 1 2  I n c h e s

Copyright  ©  2022 by JIM LAMB